Om webstedet

Innhold

Bruke webstedet

Denne internettløysinga er berekna for prosessar rundt søknad om barnehageplass. Løysinga byggjer på WAIstandardens tilrådingar (Web Accessibility Initiative) som er utarbeida av W3C (World Wide Web Consortium). WAI nyttast for at nettstaden til kommunen skal gjerast tilgjengeleg for alle, uansett personlege føresetnader. Systemet kan derfor køyrast utan tilleggskomponentar. Det er enkelt å forstørre innhaldet på sida ved hjelp av standardfunksjonar i nettlesaren. Navigasjon, struktur og utforming blir behandlalikt på alle sider.

Ein treng ikkje konto for å søkje barnehageplass, men brukaren må vere logga inn for å kunne sjå personleg informasjon og fylgje vidare sakshandsaming av søknaden sin om barnehageplass på internett. Alle søkjarar vil, kort tid etter at søknaden er registrert og stadfesta, få tilsendt brukarnamn og passord til den postadressa som er registrert av kommunen. Gjeld ikkje for kommunar som har teke i bruk ID-porten(MinID, BankID, Buypass, Commfides).

Når du skal fylle ut ein barnehagesøknad kan du starte med å sjå på detaljar om dei ulike barnehagane i kommunen og fylle din "handlekurv" med barnehagar som du kunne tenkje deg å søkje. Dette gjer du under menyen Barnehage. Desse plukkar du heilt fritt, uavhengig av profil og tilknyting til området. Barnehagar som du finn interessante og som du har lagt til, kan du hente fram igjen når du seinare skal fylle ut din søknad.

Finn på nettstedet

For å få en oversikt over kommunens barnehagetilbud benyttes menyen Barnehage. Her presenteres alle kommunens barnehager. Det er mulig å benytte feltet for Søk i Navn/Profil eller begrense søket etter område for lettere å skaffe seg oversikt over tilbudet.

Nettstedet er bygd opp med ulike hjelpetekster. Noen av disse finnes som utdypende tekster rett under overskriftene. Andre finnes i hjelpebobler i høyre marg.

For å forflytte deg på nettstedet kan du trykke på menyene eller benytte knappen som heter Neste.

Laste ned filer

Nedenfor vises hvilke filformat som finnes på nettstedet og hvilke program du kan laste ned gratis for å kunne ta del i informasjonen.

Endre tekststørrelsen

Ved hjelp av din nettlesers innebygde funksjoner kan du endre størrelse på teksten. I de fleste moderne nettlesere gjør du dette ved å holde nede CTRL samtidig som du snurrer på musehjulet. Du kan også endre tekststørrelsen i nettleserens menyer.

Teknisk informasjon

Webapplikasjonen bygger på WAIstandardens anbefalinger (Web Accessibility Initiative), og er tatt frem av W3C (World Wide Web Consortium). WAI er tatt frem for at kommunenes websystem skal gjøres tilgjengelige for alle, uansett personlige forutsetninger. Systemet skal være kjørbart uten behov for tilleggskomponenter samtidig som det settes krav til innhold og layout. Det innebærer at XHTML 1.0 Strict benyttes for å strukturere innholdet og at stilark (CSS, Cascading Style Sheets) benyttes for å styre hvordan innholdet presentres.

Nettlesere

Webapplikasjonen gjør seg aller best i en moderne nettleser som harr støtte for den ovenfor nevnte standarden. Eldre versjoner av nettlesere som ikke har støtte for slike standarder viser samme innhold, men uten formgivning. For mer informasjon om ulike nettlesere, se respektive nettleseres nettsted.

Skript

Denne nettsiden benytter JavaScript enkelte steder i forbindelse med valg av dato og for å åpne visse typer lenker i nye vinduer. Ingen av disse funksjonene er kritiske for at nettsiden skal fungere.

Her finner du informasjon som kommunen er pålagt å informere om ved benyttelse av våre elektroniske tjenester.

Postadresse: Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund

Telefon: 70 16 20 00

E-postadresse: postmottak@alesund.kommune.no

Besøksadresse: Rådhuset, Ålesund

På dette nettstedet benyttes informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på brukerens pc og som er mulig å benytte for å følge hva brukeren gjør på nettstedet.

Det finnes to typer informasjonskapsler:

  1. En permanentkapsel blir liggende igjen på besøkerens datamaskin i en bestemt tidsperiode.
  2. En sesjonskapsel lagres midlertidig i datamaskinens minne mens brukeren er inne på nettstedet. Denne kapselen forsvinner når du lukker nettleseren.

Dette nettstedet benytter kun sesjonskapsler. Dette benyttes for å håndtere informasjon som du legger igjen når du benytter nettstedets e-tjenester.

Dersom du ikke aksepterer bruk av informasjonskapsler kan du stenge av dette i din nettlesers sikkerhetsinnstillinger. Sesjonskapsler må aksepteres for at nettstedets e-tjenester skal fungere. Du kan også stille inn nettleseren slik at du får et spørsmål hver gang nettleseren forsøker å lagre en informasjonskapsel på din datamaskin. Gjennom nettleseren kan også tidligere lagrede kapsler slettes. Les mer om dette på nettleserens egen hjelpside.

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som skal identifisere viktige teknologiutfordringer og fremme en bred offentlig debatt om muligheter og konsekvenser ved ny teknologi for samfunnet og for den enkelte. Du kan lese mer om Cookies på deres nettsted: www.teknologiradet.no

Kommunen er ansvarleg for handsaming av personopplysningar på denne nettstaden. Informasjon om korleis du kan kontakte oss finn du nederst på sida.

Kommunen handsamar personopplysningane dine:

  • for å kunne identifisere deg
  • for å administrere personopplysningane dine og vedlikehalde relaterte tenester som lister over søkjarar og tilhøyrande funksjonar.

Denne personvernerklæringa gjer rede for korleis personvernet blir ivaretatt i samband med data som kommunen samlar inn gjennom denne webstadent.

Denne personvernerklæringa følgjer bestemmelser i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysingsloven) av 01.01.2001 med tilhøyreade forskrift.

Som brukar av nettstaden samtykker du til lagring av dei innsamla data om deg. Samtykket blir gitt som godkjenning av våre retningsliner for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningane, jf personopplysningsloven § 2 nr 7.

Hvis du ynskjer ytterlegare informasjon om korleis personopplysningar du gir til kommunen ved denne webstaden blir handsama, eller du ikkje samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, kan du ta kontakt med den kommunale eininga som skal ha opplysningane, og som skal handsame saka.


Handsamingsansvarleg og datahandsamar
Kommunen er eigar av informasjonen som blir samla inn, og er ansvarleg for handsaminga jf personopplysningsloven § 2 nr 4-5. Det er den einskilde kommunalsjefen som er handsamingsanvarleg, men det daglege ansvaret ligg til leiinga ved den einskilde eininga.

IST AS er datahandsamar av personopplysningar samla inn gjennom denne nettstaden. Eigartilhøvet blir regulert av ein eigen databehandlaravtale som sikrer konfidensialitet og integritet gjennom sikre løysingar og rutiner for sletting av informasjon ved overføring til kommunen.


Føremålet med innsamling av personopplysningar
Dei innsamla opplysningene set kommunen i stand til å utføre sakshandsaminga si knytt til dine spørsmål. Dei innsamla opplysningane om deg blir registrert og handsama på same måte som om du hadde vendt deg til kommunen på papir.

Opplysningane vil berre bli brukt til sakshandsaming for det føremål spørsmålø gjeld.


Sensitive personopplysningar
Du må ikkje leggje inn sensitive personopplysningar i skjermdialogane. Sensitive personopplysningar kan vere opplysningar knytt til etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, opplysning om straffbare tilhøve, helseopplysningar og/eller medlemskap i foreiningar o.l. (jf personopplysningsloven § 2 nr 8). Du må heller ikkje leggje ved vedlegg som inneheld slik informasjon. Om du må avgje denne typen informasjon i samband med at du vender det til kommunen, må du ettersende dette per post. Informasjon om dette gis i skjermdialogane.

Innsamling, handsaming, lagring og vidareformidling av personopplysningar
Personopplysningar i samband med ei spesifikk sak er berre tilgjengelig for:
  • sakshandsamarar i kommunen som er involvert i saka
  • tilsette i kommunen som er involvert i sakea (utan direkte tilgang til sakshandsmingssystemet)
  • teknisk support i kommunen, dersom tekniske problem skulle dukke opp opp i handsamingssystema

Dersom kommunen har behov for å vidaresende saka til eit anna forvaltningsorgan, vil personen det gjeld bli informert, og løyve vil bli etterspurt for eventuell overføring av opplysningane.


Informasjonssystem og bruk av teknologi
Alle opplysningar som blir overført mellom datamaskina di, kommunen og datahandsamar sin(e) tener(e) blir transportert over ei sikra line (HTTPS/SSL).

Informasjonssystema våre er tilrettelagt for å handsame personopplysningar jf personopplysningsloven § 8 (ikke-sensitive personopplysninger).


Rett til innsyn i, og endring/ sletting av personopplysningar
Hvis du ønsker innsyn i dei opplysningane som kommunen har lagat om deg, kan du vende deg til den kommunale eininga som handsamar den saken som opplysningane er avgitt i samband med. Du kan be om at opplysningar blir endra, retta eller sletta.